default-logo

Matematyka – moja pasja!

http://megakorki.pl

Mega korki

Nasza szkoła przystąpiła do programu rozwijającego kompetencje matematyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Misja programu „Matematyka moja pasja” skierowanego do uczniów klas maturalnych:

1. Rozpowszechnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych, wyposażenie absolwenta w umiejętności analizowania problemu, budowania właściwego modelu obrazującego problem, tworzenia łańcucha argumentów potwierdzających właściwy dobór obiektu matematycznego bądź strategii matematycznej, analizowania trafności podjętej decyzji, a tym samym zwiększenie konkurencyjności polskich absolwentów na europejskim rynku pracy.

2. Wyposażenie ucznia w narzędzia i umiejętności matematyczne, a tym samym zwiększenie liczby chętnych osób podejmujących studia na uczelniach technicznych w Polsce i za granicą.

3. Podniesienie wyników maturalnych uczniów w ogólnopolskich statystykach, poprzez rozwój umiejętności myślenia abstrakcyjnego, podejścia logicznego do rozwiązywania problemów, właściwy dobór odpowiedniego modelu matematycznego do danej sytuacji problemowej oraz zastosowanie odpowiedniej strategii matematycznej wynikającej z treści zadania.

4. Zwiększenie szans młodych, zdolnych Polaków w osiągnięciach naukowych na arenie międzynarodowej.

5. Pobudzenie uczniów do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy

6. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi

7. Doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia wśród uczniów, przetwarzania zdobytych wiadomości, wyciągania i formułowania wniosków

8. Rozwijanie umiejętności przetwarzania treści o charakterze naukowym, segregowania informacji oraz ich krytycznej analizy.

9. Rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami matematycznymi, symbolami matematycznymi, definicjami i twierdzeniami oraz ich wykorzystania w praktyce.

10. Mobilizowanie uczniów do samodyscypliny, kontroli czasu pracy, analizy osiąganych wyników.01